Dziś jest 22.06.2024

Biblioteka publiczna
8:00-18:00

Filia dla dzieci
8:00-18:00

Dzisiaj mija termin oddania książek wypożyczonych dnia 18.05.2024

 • Miejska Biblioteka Publiczna

  w Koronowie

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie 

§1
Postanowienia ogólne
 

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie z siedzibą przy Szosie Kotomierskiej 3 w Koronowie, tel. 52 3824-273, NIP 554-26-02-962; REGON 093208277; zwanej dalej „Biblioteką” 
 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
  1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019.1479 t.j.),
  2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020.194 t.j.),
  3) statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie załącznik Nr 1 do uchwały Nr ….. 
 1. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) obowiązującego od dnia 25.05.2018 r.

  1) Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem określającym samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie z siedzibą przy Szosie Kotomierskiej 3 w Koronowie, w imieniu którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:
  a) drogą tradycyjną na adres: Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo,
  b) mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  c) telefonicznie: 58 3824-273

  2) W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 729 057 573

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych tj.: Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194) i Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w zakresie obsługi interesantów, zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz art. 6 ust. 1 lit b w związku z akceptacją Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w zakresie obsługi interesantów, zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
  b) art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, czyli Pani/Pana zgody w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, mianowicie: obsługi użytkowników Biblioteki – wskazania danych kontaktowych jak adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego, adres mailowy;
  c) art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.

  4) Pani/Pana dane osobowe w związku z udostępnieniem lub wypożyczeniem materiałów bibliotecznych, komunikowaniem się z Czytelnikiem oraz opracowywaniem statystyk – są przechowywane nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

  5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
  a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych, w tym Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz firma windykacyjna.
  b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

  6) Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest możliwy w siedzibie głównej Biblioteki lub w Filii – w zależności od miejsca, w którym dane osobowe zostały złożone.

  7) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Złożenie podpisu na karcie zobowiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

  8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

 

 1. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, płeć, adres zamieszkania/adres do korespondencji (jeżeli nie są tożsame), numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS).

§2 
Prawo korzystania z Biblioteki

 

 1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
 2. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  1) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  2) uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych
  3) wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej,
  4) usługi reprograficzne,
  5) wydruki z komputera
 1. Wysokość opłat jest określona w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zapisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL poświadczającego tożsamość, tj. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub karty stałego pobytu na terytorium Polski
 3. Niepełnoletniego Czytelnika zapisuje rodzic lub opiekun prawny okazując dokument jak w pkt 4. Złożenie podpisu na karcie zapisu stanowi zobowiązanie się do odpowiedzialności za wypożyczane przez niepełnoletniego czytelnika materiały biblioteczne.
 4. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom dorosłym wydawane są karty biblioteczne.
 5. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.
 6. Za osoby niepełnoletnie, wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
 7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Biblioteki o tym fakcie osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 1.
 10. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie danych lub zaktualizować swoje dane na koncie czytelnika w katalogu SOWA.
 11. Ze zbiorów na miejscu ma prawo korzystać bezpłatnie każdy obywatel na podstawie aktualnego dokumentu z fotografią lub ważnej legitymacji szkolnej
 12. Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania z materiałów i usług Biblioteki nie spełnia warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, decyzję o odmowie prawa zapisu podejmuje bibliotekarz dyżurujący.

 

§3
Zasady wypożyczania zbiorów i ich zwrotu - zbiory wydane drukiem i multimedia 

 

 1. W wypożyczalniach jest wolny dostęp do zbiorów. Zwracane i wypożyczane materiały biblioteczne należy rejestrować u dyżurującego bibliotekarza
 2. Użytkownik może wypożyczyć poza lokal biblioteczny jednorazowo do 5 egzemplarzy zbiorów bibliotecznych, tj. książek, czasopism, multimediów.
 3. Zasady dotyczące wypożyczania czytników są określone odpowiednio w § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Na wniosek użytkownika liczba wypożyczanych egzemplarzy może być zwiększona, jeśli jest to umotywowane sytuacją użytkownika, zwłaszcza jego stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi. Każdorazowo decyzję podejmuje dyżurujący bibliotekarz.
 5. Terminy zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych to 35 dni.
 6. Przed upływem terminu, wypożyczonych książek bibliotekarz lub czytelnik za pośrednictwem swojego konta może prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych o kolejny okres wypożyczenia, o ile wcześniej nie zostały one zamówione przez innego Czytelnika.
 7. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.
 8. Użytkownik może złożyć zamówienie na określone materiały biblioteczne. Zamówienie realizowane jest według kolejności zgłoszenia.
 9. Zarezerwowane materiały biblioteczne, od momentu powiadomienia zamawiającego o gotowości do odbioru czekają 7 dni, po czym wracają do udostępniania lub powiadamiany jest następny Czytelnik z listy oczekujących. 

§4
Zasady wypożyczania i zwrotu czytników e-booków i innych urządzeń elektronicznych

 

 1. Prawo do bezpłatnego wypożyczenia czytnika książek elektronicznych mają Czytelnicy którzy:
 1. posiadają aktualną kartę biblioteczną MBP w Koronowie,
 2. są pełnoletni,
 3. nie posiadają zaległości w zwrocie wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz w opłatach.
 1. Czytnik książek elektronicznych można wypożyczyć w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie, przy Szosie Kotomierskiej 3.
 2. Warunkiem koniecznym do wypożyczenia czytnika książek elektronicznych jest okazanie karty bibliotecznej oraz dowodu osobistego i podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Czytelnikowi przysługuje wypożyczenie jednego czytnika na okres 30 dni. Termin zwrotu można przedłużyć na kolejny okres pod warunkiem, że nie ma osób oczekujących.
 4. Czytnik wypożyczany jest w zestawie z:
 1. pokrowcem ochronnym,
 2. ładowarką sieciową,
 3. kablem USB
 4. instrukcją obsługi.
 1. Prolongatę terminu zwrotu urządzenia należy wykonać osobiście w miejscu wypożyczenia wraz ze sprzętem.
 2. Z tytułu przekroczenia terminu zwrotu czytnika naliczane będą opłaty w wysokości 2,00 zł za dzień (Załącznik nr 1).
 3. Z chwilą wypożyczenia czytnika książek elektronicznych Czytelnik staje się za niego odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w stanie, w jakim został wypożyczony. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem.
 4. Przy zwrocie czytnika, bibliotekarz sprawdza stan techniczny, poprawność jego działania i kompletność zestawu.
 5. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych tylko na własny użytek. Czytelnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie praw autorskich i regulaminów dostawców ebooków z których usług korzysta oraz licencji na materiały z których korzysta.
 6. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej urządzenia fabrycznie nowego. Opłaty i odszkodowania powinny zostać uregulowane w ciągu 7 dni. Nieuregulowanie zobowiązań w terminie spowoduje podjęcie kroków prawnych przez Bibliotekę lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych MBP w Koronowie oraz stosowne przepisy prawa.

§5
Usługa „Biblioteka na Telefon”

 

 1. Usługę realizujemy na terenie miasta Koronowo i jest ona skierowana do seniorów oraz osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, które nie mogą odwiedzić naszych placówek osobiście.
 2. Czytelnicy Biblioteki, którzy ze względu na wiek lub problemy zdrowotne mają problem z poruszaniem mogą skontaktować się z Biblioteką pod dedykowanym numerem telefonu +48 52 3824-273.
 3. Książki są dostarczane i odbierane przez pracownika Biblioteki raz w miesiącu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 4. Osoby, które jeszcze nie mają założonego konta bibliotecznego mogą wypełnić formularz zobowiązania w trakcie pierwszej dostawy książek lub zapisać się on-line przez formularz na stronie Biblioteki.

§6
Zasady korzystania z serwisu internetowego Legimi w ramach pakietów zakupionych przez Bibliotekę

 

 1. Oferowany dostęp ma postać kodu, który Czytelnik otrzymuje bezpłatnie po przedstawieniu karty bibliotecznej w placówce lub numeru czytelnika drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Osoby które chcą pobrać kod, nie mogą mieć żadnych finansowych zobowiązań wobec Biblioteki.
 3. Kod posiada termin ważności. Aktywowany kod umożliwia 30 dniowy dostęp do Usługi.
 4. Aktywacja kodu odbywa się w systemie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie i akceptacją regulaminu Legimi.
 1. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z usługi na 2 różnych urządzeniach.
 2. Czytelnik może pobrać tylko jeden kod w miesiącu. Wydanie kodu jest odnotowywane przez pracowników Biblioteki.
 3. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Usługi obsługuje serwis Legimi. Biblioteka jedynie przekazuje Czytelnikowi kod dostępu.
 4. W przypadku wykrycia naruszeń postanowień regulaminu, Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Czytelnikowi dostępu do Usługi.

§7
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

 

 1. Przekroczenie ustalonego terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika powoduje naliczenie opłaty określonej w załączniku Nr 1 do regulaminu.
 2. Zwrot przetrzymanych materiałów powoduje zatrzymanie naliczania opłaty, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania naliczonych należności.
 3. Do Czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne dłużej niż 12 miesiące są wysyłane okresowo monity na adres korespondencyjny podany w karcie zapisu.
 4. Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić opłatę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.
 5. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
  a) odkupić takie same lub po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,
  b) jeśli odkupienie jest niemożliwe, Czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza
 6. Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.
 7. W razie utraty jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego użytkownik odpowiada w myśl pkt 1-4 jak za całość wydawnictwa.
 8. W razie niedopełnienia przez użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale Biblioteka może wystąpić na drogę postępowania sądowego.
 9. Przed skierowaniem sprawy do sądu Biblioteka wezwie ostatecznie użytkownika, wysyłając tzw. wezwanie przedsądowe, do zapłaty należnego odszkodowania.
 10. Na poczet odszkodowania Biblioteka zaliczy kaucję uiszczoną przez użytkownika.
 11. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.

 

§8
Zasady korzystania z innych usług bibliotecznych

 

 1. Z usług bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Użytkownik wyrażający wolę korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza, który wpisze go do rejestru użytkowników. Zapisani do Biblioteki Czytelnicy okazują swoją kartę biblioteczną.
 3. Bibliotekarze nie przeprowadzają szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych programów. Poszukiwania w Internecie użytkownik prowadzi samodzielnie.
 4. Z komputera użytkownik może korzystać w celu:
  1) przeglądania będących w posiadaniu Biblioteki: baz danych (katalogowych i bibliograficznych), wydawnictw multimedialnych, dysków CD-ROM,
  2) przeglądania zasobów Internetu,
  3) pracy na zainstalowanych programach biurowych i graficznych.
 1. Użytkowników obowiązuje ograniczenie czasu pracy z komputerem do 60 minut korzystania z Internetu. W przypadku braku chętnych, czas ten może zostać przedłużony. O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy na komputerze.
 2. Korzystanie z Internetu, baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych i reprograficznych nie może odbywać się z naruszeniem prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, regulaminów, polityk i innych podobnych dokumentów udostępnianych przez użytkowników Internetu.
 3. Zabrania się użytkownikom, w szczególności:
  1) instalowania dodatkowego oprogramowania,
  2) używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,
  3) działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania, za co pobierana jest kara określona w załączniku Nr 1 do Regulaminu,
  4) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
  5) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych,
  6) Przesyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci.
 1. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko przez słuchawki (Biblioteka nie zapewnia słuchawek).
 2. Podczas sesji przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Na miejscu nie wolno spożywać napojów i posiłków
 3. W przypadku problemów technicznych z komputerem należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek prób napraw przez użytkownika.
 4. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione), który ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 6. Jeżeli na skutek niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania z Internetu czytelnik spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do jej naprawienia, jak również będzie zobowiązany do zwrotu Bibliotece wszelkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stanowisku komputerowym, w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 8. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie Biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, skanowanie, wykonywanie wydruków.
 9. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący Bibliotekarz.
 10. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
  a) publikacji w złym stanie technicznym lub nienadających się do kopiowania z innych powodów,
  b) starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
 1. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym bez użycia lampy błyskowej, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym Czytelnikom.

§9
Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług Biblioteki. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Biblioteki odpowiadają opiekunowie prawni.
 2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu na karcie zapisu.
 3. Odstępstwa od wymagań regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za zgodą dyrektora Biblioteki.
 4. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Opłata za usługi reprograficzne pobierana jest zgodnie z aktualnym cennikiem (Załącznik nr 1).

 1. Od decyzji tej użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.
 2. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja Dyrektora Biblioteki jest ostateczna.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.