baner11.png
29.05.2023
8:00-18:00
8:00-17:00
29.04.2023
 

strefa dla_dzieci

Regulamin

Regulamin

Wypożyczalni i Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie


§ 1

 1. Z Wypożyczalni MBP zwanej dalej „Biblioteką" mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Koronowo.
 2. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.
 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 4. Biblioteka udostępnia książki oraz czasopisma, zwane dalej materiałami bibliotecznymi.
 5. Przy zapisie należy :
  a/ okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej. Obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,
  b/ zapoznać się z Regulaminem,
  c/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu. Zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
  d/ odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika.
  Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.

§ 2


 1. Od Czytelników, nie będących stałymi mieszkańcami Gminy Koronowo, pobiera się od każdego wypożyczonego tomu kaucję pieniężną, zwrotną z chwilą oddania książek. W związku z rosnącą ceną książek kaucja ta ma wartość zmienną. Na wpłacone kwoty Czytelnik otrzymuje pokwitowanie. Wysokość kaucji ustala się na minimalną kwotę 20,00 zł od wolumina. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek kaucja może wzrosnąć do aktualnej ceny książki. W tym wypadku decyduje o tym bibliotekarz. Na wpłaconą kwotę czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 3

 

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 materiałów bibliotecznych (limit konta czytelniczego). Czytelnik, który systematycznie rozlicza się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych może mieć zwiększony regulaminowy limit wypożyczeń.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 3. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników oraz dokumentów elektronicznych. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu książek nie można ich prolongować. Przy prolongacie w Bibliotece należy okazać kartę Czytelnika. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, imię ojca oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych książek.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.
 6. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu w Czytelni.
  Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza. W Czytelni książki podaje bibliotekarz. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.
 7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje w Bibliotece u dyżurnego bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone pozycje.
 8. W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo 4 czasopisma na okres 1 tygodnia.
 9. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism.
 10. Przetrzymanie czasopisma stanowi podstawę do odmowy dalszych wypożyczeń.
 11. W Bibliotece obowiązuje zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, rozmawiania przez telefony komórkowe, handlu, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów, oraz przebywania osób nietrzeźwych.

§ 4

 

 1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek z wyłączeniem Czytelni, gdzie książki udostępnia bibliotekarz.
 2. W Bibliotece funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów książek. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika. Czytelnik posiadający Kartę zniszczoną powinien ją wymienić. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom ( z wyjątkiem czytelników którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę. Odpowiedni wpis znajduje się w zakładce „upoważnienia" ). O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela. Kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłaty ustala się na kwotę 2,60 zł.
 3. Karta Czytelnika ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty zapisu do Biblioteki lub od daty ostatniej aktualizacji. Ponownego uaktywnienia Karty należy dokonać osobiście w siedzibie Biblioteki okazując dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, w przypadku młodzieży niepełnoletniej, w celu uaktualnienia danych. Dotyczy to także osób, którym zablokowano konto z powodu zagubienia lub kradzieży Karty.
 4. Czytelnik podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu przyjmuje równocześnie do wiadomości komputerową rejestrację wypożyczeń i zwrotów książek i czasopism prowadzoną zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu. Będzie także uznawał roszczenia Biblioteki z tytułu nie zwróconych materiałów bibliotecznych, na podstawie wydruku komputerowego.

§ 5

 

 1. Bibliotekarze wyjaśniają Czytelnikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki oraz udzielają pomocy w odnalezieniu potrzebnych publikacji w zbiorach bibliotecznych.
 2. Pracownicy udzielają informacji o książkach i innych dokumentach znajdujących się w tut. placówce, a w przypadku ich braku, informują w której bibliotece można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika materiały.
 3. Bibliotekarze pomagają w korzystaniu z tradycyjnego i zautomatyzowanego warsztatu informacyjnego Biblioteki oraz informują, jak korzystać z innych automatycznych katalogów bibliotecznych prezentowanych w Internecie.
 4. Pracownicy Biblioteki udzielają :
  a/ informacji rzeczowych (objaśniając i podając fakty, daty, terminy) lub wskazując odpowiednie źródła, w których Czytelnik sam wyszukuje potrzebne mu informacje,
  b/ informacji bibliograficznych poprzez opracowywanie zestawień bibliograficznych, tematycznych, wyszukiwanie piśmiennictwa na dany temat, wskazanie bibliografii dot. różnych zagadnień.

§ 6

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni. Wysokość kary (odszkodowania) ustala kierownik Biblioteki w zależności od kształtowania się aktualnych cen na rynku księgarskim, w handlu antykwarycznym i wynosi ono od trzy do pięciokrotnej aktualnej wartości książki. Wysokość kary (odszkodowania) podnoszą również :
  - posiadanie przez Bibliotekę tylko 1 egzemplarza danego tytułu lub wydania,
  - zaliczenie książek do podstawowych podręczników akademickich lub lektur szkolnych,
  - zawarte w książce atrakcyjne i szczególnie poszukiwane przez Czytelników treści.
  W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wieloczęściowego czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.
  Na sumy wpłacone z tytułu zagubienie lub zniszczenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę może
  - zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego tytułu, autora i wydania
  - zwrócić najnowsze wydanie tego samego tytułu i autora, jednakże cena i wartość wydawnicza nie mogą być niższe od ceny i wartości wydawniczej zagubionej lub zniszczonej książki, czasopisma,
  - zwrócić inną pozycję o aktualnej wartości książki zagubionej lub zniszczonej, przydatną dla Biblioteki
 4. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych książek może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

§ 7

 

 1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 3 pkt. 2 pobierane są opłaty pieniężne od każdego woluminu (tomu) za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu i wynosi 0.05zł. Na wpłacone kwoty Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia pisemne lub realizuje upomnienie telefoniczne w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszty.
 3. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący książki może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.
 4. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień zwleka ze zwrotem książek lub uiszczeniem należnych opłat – Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 5. Osoby znajdujące się w „Wykazie dłużników MBP" nie mogą korzystać z Biblioteki do czasu uregulowania zaległości i uiszczeniu należnych opłat.

§ 8

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo
 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie książek, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.
 3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Wypożyczalni, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.

§ 9

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 3. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Księgi uwag i wniosków znajdującej się w Wypożyczalni.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 4 stycznia 2010 roku.
 5. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w bibliotece. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.
 

 

Partnerzy / Współpraca

 

czytam sobiedkkfrsiIK logo_2017legimiLustro-Biblioteki-logotyp-wersja-podstawowa1-1mkidnPROGGRAM ROZWOJU_BIBLIOTEK-01-278x170sbpw-bibliotece-banerwolne lektury

© Copyright 2012 MBP Koronowo. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www


ikona libra

logo bobliotekanar

logo narodo