baner88.png
02.08.2021
8:00-18:00
8:00-17:00
03.07.2021
 

strefa dla_dzieci

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie z siedzibą przy ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo reprezentowana przez Dyrektora biblioteki.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie

p. Iwoną Kostecką za pomocą adresu  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 729 057 573

3. Administrator danych osobowych - Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art.6 ust.1 lit. a RODO, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018r., poz. 574) i ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 997)

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b)  dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c)  organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

d) statystycznych

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną w Koronowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Partnerzy / Współpraca

 

czytam sobiedkkfrsiIK logo_2017legimiLustro-Biblioteki-logotyp-wersja-podstawowa1-1mkidnPROGGRAM ROZWOJU_BIBLIOTEK-01-278x170sbpw-bibliotece-banerwolne lektury

© Copyright 2012 MBP Koronowo. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www


ikona libra

logo bobliotekanar

logo narodo